​سردخانه جسد

​سردخانه جسد

سردخانه جسد شرکت آوا سرمایش انواع سردخانه های جسد اطاقی

سردخانه جسد شرکت آوا سرمایش انواع سردخانه های جسد اطاقی و کشابی را در ابعاد مورد نیاز بیمارستانها و دیگر مراکز ارائه می دهد.