سردخانه جسد اطاقی

سردخانه جسد اطاقی

شرکت آوا سرمایش مشاور در ساخت انواع سردخانه های جسد

سردخانه های جسد اطاقی
این مدل سردخانه هاهم مانند سردخانه های بالای صفر اطاقی با ارتفاع ۲/۵متر ساخته میشود که در سردخانه جای کشاب از تخت استفاده میشود